fbpx
Warunki kupna i sprzedaży

Warunki Sprzedaży Kuponów Refseller.pl

Data wejścia w życie: 01.12.2018 r.

  1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od Refseller.pl.

1.2. Refseller.pl oznacza Multinovum Sp. z o.o., ul. Kolberga 16c/30, 81-881 Sopot, KRS 0000634307, NIP 5851475378, Regon 36527870600000.

1.3. Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „Terminem realizacji”).

1.4. Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kuponu przez Partnera, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Refseller.pl i na Kuponie.

1.5. Partner to niezwiązana z Refseller.pl osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera. Refseller.pl nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Refseller.pl zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kuponów.

1.6. Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 01.12.2018. Refseller.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas zakupu Kuponu.

  1. Nabycie Kuponu

2.1. Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu Refseller.pl.

2.2. Kliknięcie przycisku „OK, płacę online” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do Refseller.pl. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od Refseller.pl wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. Refseller.pl wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto, nawet jeśli Refseller.pl przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec Refseller.pl, osoby trzeciej stowarzyszonej z Refseller.pl lub wobec Partnera.

2.3. Partner może posługiwać się własnymi warunkami dotyczącymi sprzedaży, dostawy lub warunkami dostarczania Ofert Partnera.

  1. Realizacja Kuponu

3.1. O ile nie określono wyraźnie inaczej:

(a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;

(b) Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w siedzibie Refseller.pl;

(c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz

(d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2. Wszystkie Kupony sprzedawane przez Refseller.pl można zrealizować tylko u Partnera.

3.3. W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.

3.4. Jeśli Oferta Partnera na Portalu Refseller.pl jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Refseller.pl pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Refseller.pl przekaże dane Partnerowi w Państwa imieniu. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.

3.5. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kupon nie uprawnia Posiadacza Kuponu do otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Partnerem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. Refseller.pl nie ma wpływu na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych Ofertą Partnera.

3.6. W przypadku wymiany Kuponu na towary lub usługi spoza Oferty Partnera nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.

3.7. Kupony można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Partnera, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.

3.8. Refseller.pl może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.

3.9. Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Partnera zgodnie z opisem, Refseller.pl niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną. Refseller.pl zaproponuje Państwu nowy kupon dający porównywalne korzyści (jeśli taki kupon będzie dostępny) lub zwrot ceny Kuponu.

  1. Wykorzystanie Kuponu

4.1. Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).

4.2. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani Refseller.pl, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3. Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4. Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania Refseller.pl.

4.5. Zabrania się powielania Kuponów.

4.6. Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

  1. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1. Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Ponieważ Refseller.pl nie odpowiada za dostarczenie Oferty Partnera, po realizacji Kuponu nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy (w całości lub części). W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane w następujący sposób:

5.2.1. poprzez formularz kontaktowy lub kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wiadomość musi zawierać dane kupującego Kupon, datę i numer zamówienia oraz kod zabezpieczający);

5.2.2. poprzez wysłanie pisma na adres określony w punkcie 1.2.

5.3. Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5., Refseller.pl zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Refseller.pl o odstąpieniu od umowy.

5.4. Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Kuponu u Partnera przed wygaśnięciem Terminu realizacji, może przysługiwać Państwu zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić w stopniu wystarczającym dla Refseller.pl, iż brak możliwości realizacji Kuponu nie powstał z Państwa winy. Decyzja o przyznaniu zwrotu leży wyłącznie w gestii Refseller.pl.

5.5. Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie Refseller.pl, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Partnera. Refseller.pl zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, Refseller.pl może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały między Państwem a Partnerem spór.

5.6. W braku odmiennego oświadczenia, złożonego Refseller.pl w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Refseller.pl nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.7. Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Refseller.pl dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

  1. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1. Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie Refseller.pl, jest:

6.1.1. sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;

6.1.2. stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz

6.1.3. wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

  1. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Refseller.pl

7.1. Refseller.pl oświadcza, że:

7.1.1. dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;

7.1.2. Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz

7.1.3. nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2. Refseller.pl zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Refseller.pl; lub (c) jakiekolwiek niedotrzymanie zobowiązania określonego w punkcie 7.1. powyżej lub dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.3. Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 7.2. Refseller.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody nie wywołane niedotrzymaniem zobowiązania lub inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie.

7.4. Refseller.pl nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Refseller.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera.

7.5. Refseller.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

7.6. Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 7.2., która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Refseller.pl wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Kuponu.

7.7. Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 7. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

  1. Portal Refseller.pl

Portal Refseller.pl (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon od Refseller.pl. Portal, na którym Refseller.pl oferuje Kupony, jest własnością Multinovum Spółka z o.o. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Refseller.pl, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć tutaj.

  1. Postanowienia różne

9.1. Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a Refseller.pl nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że Refseller.pl zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. Refseller.pl zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

9.2. O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do Refseller.pl w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Refseller.pl będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji konta Refseller.pl. Wszelkie oświadczenia kierowane do Refseller.pl można wysyłać na adres siedziby określony w punkcie 1.2.

9.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne.

9.4. Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.