fbpx
Program partnerski

Warunki Uczestnictwa w Programie Partnerskim Refseller.pl

 

Wstęp

Niniejsza umowa zawiera wszystkie warunki między Refseller.pl oraz osobami lub organizacjami („Uczestnik Programu") uczestniczącymi w Programie Partnerskim Refseller.pl („Program"). „Klient" oznacza osobę lub podmiot, który skorzysta z linku polecającego do Refseller.pl lub linku polecającego do konkretnej oferty na Refseller.pl i otworzy nowe konto na Refseller.pl.

 

 • 1 Przystąpienie do programu

Celem przystąpienia do Programu, należy wypełnić formularz na stronie Refseller.pl, w zakładce Rejestracja. Refseller.pl rozpatrzy aplikację i powiadomi Użytkownika, jeżeli z jakichś względów nie może ona zostać rozpatrzona pozytywnie, w przeciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. Refseller.pl zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Programie Użytkowników zamierzających promować Refseller.pl na nieodpowiednich stronach. Nieodpowiednie strony uwzględniają takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku; promują działalność prawnie zabronioną lub naruszają prawa własności intelektualnej. Aplikację raz odrzuconą, można ponowić. Jeśli strona zostanie zaakceptowana i później pojawią się na niej treści niedozwolone, Refseller.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia Programu Partnerskiego danemu Użytkownikowi.

 

 • 2 Prawa i obowiązki właściciela Programu Partnerskiego
 1. Refseller.pl udostępnia linki referencyjne i banery. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Uczestnik Programu może umieszczać linki i banery w dowolnych miejscach na swoich stronach, portalach społecznościowych itp.
 2. Refseller.pl będzie rejestrował Klientów Uczestnika Programu i śledził ich aktywność na platformie handlowej. Zakładając konto na Refseller.pl, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującego Regulaminu. Refseller.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia bądź zamknięcia konta użytkownika, jeśli będzie to konieczne.
 3. Refseller.pl będzie śledził aktywność na platformie handlowej Klientów – informacje te będą się wyświetlać w panelu Uczestnika Programu, w zakładce „Wysłane zaproszenia” i „Zarejestrowani”.
 4. Refseller.pl może zmienić dowolny zapis niniejszej Umowy, jednocześnie powiadamiając Uczestnika drogą mailową bądź umieszczając powiadomienie na swojej stronie internetowej. Zmiany mogą obejmować, na przykład, stawki prowizji, procedury płatności, zasady Programu. Jeśli którakolwiek z naniesionych zmian jest nie do przyjęcia dla Uczestnika, ma on prawo odstąpienia od Programu w dowolnym momencie. Pozostanie w Programie oznacza akceptację zmian.

 

 • 3 Prawa i obowiązki Uczestnika programu

Uczestnik Programu będzie aktywnie i efektywnie promował Refseller.pl w celu maksymalizowania zysków własnych i Refseller.pl. Uczestnik użyje jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa i będą pozytywnie wpływać na wizerunek firmy. Refseller.pl nie będzie przyznawał prowizji Uczestnikom z niepoprawną bądź niekompletną informacją w linku referencyjnym. Banery i linki nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (Spam), nieautoryzowanych postach, czatach lub poprzez użycie botów. Wyniki osiągane w sposób nielegalny nie będą podlegały naliczaniu prowizji. Uczestnik ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania Refseller.pl swoim Klientom. Uczestnik nie będzie tworzył, publikował, rozpowszechniał żadnych pisemnych materiałów odnoszących się do Refseller.pl bez uprzedniego ich przedłożenia Refseller.pl i uzyskania autoryzacji. Uczestnik zobowiązuje się z pełni współpracować z Refseller.pl w zakresie użytkowania i utrzymywania linków i innych środków promocji udostępnionych przez Refseller.pl. Ponadto, Uczestnik zgadza się: Używać pełnego kodu na banerach, linkach i innych narzędziach promocji (włączając w to kody śledzenia) oraz nie modyfikować ani nie usuwać żadnej jego części; Aktualizować materiały zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Refseller.pl oraz umieszczać je w odpowiednich i widocznych sekcjach na swoich stronach.

 

 • 4 Prowizje

Refseller.pl będzie płacił Uczestnikowi prowizję:

 • od każdej sprzedaży, do której Uczestnik się przyczynił wysyłając innemu Uczestnikowi link z zakładki „Zaproś” lub link znajdujący się bezpośrednio pod ofertą w wysokości podanej pod każdą ofertą; wyjątkiem jest sytuacja, gdy do Uczestników w zakładce „Zarejestrowani” link oferty wyśle inny Uczestnik – wówczas prowizję otrzyma wysyłający dany link;
 • od każdej sprzedaży Wystawcy oferty, który zarejestrował się z linku Uczestnika (Wystawcę może zarejestrować tylko jeden Uczestnik) w wysokości połowy kwoty podanej pod każdą ofertą.

Kwoty te są kwotami netto.

Wysokość uzyskanej prowizji można sprawdzić w zakładce „Transakcje”.

 

 • 5 Wypłaty prowizji

Aktualna kwota uzyskanej prowizji i kwota dostępna do wypłaty jest widoczna w zakładce „Transakcje”.

Płatności będą dokonywane wyłącznie Uczestnikom, którzy uzupełnili dane w zakładce „Profil” na Refseller.pl w formie zgodnej z obowiązującym prawem. Płatności będą dokonywane w PLN (polski złoty). Minimum dla wypłat to 100 zł netto.

Uczestnik nie otworzy więcej niż jednego konta z Programem Referencyjnym bez pisemnej zgody Refseller.pl, nie będzie też zarabiał prowizji z działalności własnego konta. Uczestnik jest uprawniony do dożywotniego pobierania prowizji od wszystkich transakcji poleconego przez siebie Klienta na Refseller.pl, póki pozostaje aktywnym Uczestnikiem Programu. Aktywny Uczestnik oznacza osobę aktywnie promującą Refseller.pl na miarę swoich możliwości. Jeśli konto Klienta poleconego przez Uczestnika zostanie zablokowane a Refseller.pl będzie zobowiązany zwrócić zdeponowane środki, Refseller.pl nie będzie zobowiązany do płacenia Uczestnikowi z tytułu dochodów generowanych przez zablokowanego Klienta. Jeśli Klient podlega postępowaniu wyjaśniającemu, Refseller.pl może wstrzymać płatności profitów generowanych przez Klienta do czasu zakończenia postępowania.

 

 • 6 Zasady i rozwiązanie Umowy

Obowiązywanie Umowy zaczyna się w momencie uzupełnienia danych w zakładce „Profil” na Refseller.pl. Zarówno Refseller.pl, jak i Uczestnik, mogą w dowolnym momencie odstąpić od Umowy. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli Uczestnik nie wykazuje aktywności w Programie. Refseller.pl ma prawo zakończenia Umowy bez uprzedniego powiadomienia, jeśli Uczestnik łamie którekolwiek z postanowień Umowy. W momencie rozwiązania Umowy: Wszystkie prawa i upoważnienia przyznane Uczestnikowi na mocy Umowy stają się nieważne. Uczestnik musi usunąć wszelkie linki i banery referencyjne Refseller.pl. Uczestnik jest uprawniony do niewypłaconych prowizji sprzed zakończenia Umowy, nie jest jednak uprawniony do żadnych prowizji po jej zakończeniu. Jeśli Uczestnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, Refseller.pl nie ma obowiązku wypłacać mu żadnych prowizji. Refseller.pl może czasowo wstrzymać płatności w celu upewnienia się, że Uczestnikowi zostanie wypłacona należna kwota. Jeśli Refseller.pl zezwala na dalszą działalność na platformie handlowej Refseller.pl Klientów poleconych przez Uczestnika, z którym Umowa została rozwiązana, nie oznacza to jej wznowienia. Uczestnik zwróci Refseller.pl wszelkie poufne informacje oraz ich kopie. Uczestnik zaprzestanie posługiwania się jakimikolwiek materiałami związanymi z Refseller.pl. Uczestnik i Refseller.pl będą zwolnieni od wszelkich zobowiązań wobec siebie nawzajem od momentu rozwiązania Umowy, prócz tych, których natura wykracza poza ramy Umowy. Zerwanie Umowy nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za naruszenia postanowień Umowy sprzed jej zakończenia. Refseller.pl ma prawo zakończyć Umowę, jeśli na stronie, na której jest promowany, pojawią się nieodpowiednie treści. Uwzględnia to strony przeznaczone dla dzieci, promujące treści pornograficzne i przemoc, szerzące dyskryminację opartą o rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną lub wiek; promujące nielegalną działalność lub naruszające prawa własności intelektualnej. Refseller.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia i konfiskaty dochodów konta pochodzących z nielegalnej działalności, jak również konta nieaktywnego przez trzy kolejne miesiące.

 

 • 7 Polityka i poufność

W czasie obowiązywania Umowy, Uczestnikowi mogą zostać powierzone poufne dane dotyczące działalności Refseller.pl. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nieużytkowania Poufnych Informacji w sposób nieautoryzowany bez pisemnej zgody Refseller.pl. Zapis ten nie traci żywotności po zakończeniu Umowy. Spamowanie jest działalnością nielegalną i będzie podlegało odpowiednim sankcjom.

 

 • 8 Relacje wzajemne stron

Refseller.pl i Uczestnik stanowią niezależne Strony i żaden z zapisów tej Umowy nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy. Uczestnik nie ma uprawnień do czynienia ani przyjmowania żadnych propozycji w imieniu Refseller.pl.

 

 • 9 Gwarancje

Refseller.pl nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu Partnerskiego, nie gwarantuje też, że eksploatacja strony będzie niezakłócona i wolna od błędów, nie ponosi też odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów.

 

 • 10 Obowiązujące prawo

Wszystkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. Zgłaszając aplikację do Programu, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszej Umowy. W razie pytań, prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..